Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 1 kwietnia 2020 r.

Aktualności

Dodano: 2019-09-09 Autor:
Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. reintegracji w projekcie „Lepsze jutro II”. Projekt „Lepsze jutro II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
 

 

 

Wymagania niezbędne

 

1.      Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Wykształcenie wyższe.

4.      Dobra znajomość obsługi komputera, m.in. system operacyjny MS Windows, Internet, pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point).

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

6.      Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Wymagania dodatkowe

 

1.      Znajomość obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:

·         Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

·         Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

·         Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

·         Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

·         Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo Zamówień Publicznych

·         Wytycznych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych

·         Problematyki wykluczenia społecznego.

2.      Otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i rozwiązywaniu ich problemów.

3.      Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

 

1.      Praca w wymiarze 1 etatu.

2.      40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Miejsce pracy: siedziba Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 oraz praca w terenie na obszarze gmin: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór.

4.      Umowa o pracę na czas realizacji projektu tj. od 01 października  2019 r. do 30 września 2022 r.

5.      Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Zakres wykonywanych prac na stanowisku

 

1.      Organizacja praktyk zawodowych uczestników projektu.

2.      Opracowywanie procedur i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakupów oraz wyboru wykonawców usług na rzecz CIS.

3.      Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie na terenie gmin: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór.

4.      Utrzymywanie kontaktów z partnerami projektu.

 

Wymagane dokumenty

 

1.      Curriculum Vitae.

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.

4.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5.      Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ww. ogłoszenia).

 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 

Termin: do dnia 23 września 2019 r. do godz. 15.00.

Sposób składania: dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. reintegracji w projekcie Lepsze jutro II”, osobiście lub przesłać listem poleconym.

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, sekretariat.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 

Dodatkowe informacje

 

1.      Telefon kontaktowy: 68 470 33 03.

2.      Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

4.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Centrum.

5.      Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

« powrót