Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
sobota, 10 czerwca 2023 r.

Prawo a niepełnosprawni

Dodano: 2008-01-22 Autor: Krzysztof Woźniak
 
22 września 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 97, poz.802). Nowe przepisy zmieniają zasady wydawania karty parkingowej.
W świetle nowych przepisów podstawę wydania karty parkingowej stanowić będzie wyłącznie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenie o:
1) niepełnosprawności, 2) stopniu niepełnosprawności, 3) wskazaniach do ulg i uprawnień- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust.3 pkt 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, z późn. zm.). Wskazanie stanowić będzie obligatoryjny warunek wydania karty parkingowej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Ponadto nowelizacja uchyla ust.5a i 5c art.8 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2005 r., Nr 109, poz. 908, z późn. zm.).


Dziennik Ustaw, nr 40 z 16 marca 2010 r., poz. 223 ukazała się ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Nowelizacja wprowadza możliwość zatrudniania osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przez pracodawców nie zapewniających warunków pracy chronionej w przypadku przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Kontrolę w zakresie spełniania ww. warunków przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.
Ustawa weszła w życie 31 marca 2010 r.
 

Dziennik Ustaw rocznik 2008 Nr 109, poz. 913. Data publikacji: 9 lipca 2009 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r.
Rozporządzenie w zwrotu dodatkowych kosztów zwiazanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30.06.2014 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 nr 144, poz. 906. Data publikacji: 7 sierpnia 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie 7 sierpnia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 nr 112, poz. 907. Data publikacji: 7 sierpnia 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą.
Rozporządzenie wchodzi w życie 7 sierpnia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 nr 145 poz. 917. Data publikacji: 8 sierpnia 2008 r.
Sejm, ustawa z dnia 25 lipca 2008 r.
Zm.: ustawa o systemie oświaty: - zmiana przepisu w zakresie zwrotu kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 Nr 61, poz. 382 Data publikacji: 14 kwietnia 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r.
Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli 14 kwietnia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 Nr 61, poz. 383 Data publikacji: 14 kwietnia 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r.
Zm.: rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli 14 kwietnia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 Nr 18, poz. 116 Data publikacji: 1 lutego 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r.
Warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
Dotyczy refundacji dla przedsiębiorców będących pracodawcami
Wchodzi w życie 1 lutego 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 Nr 29, poz. 172 Data publikacji: 22 lutego 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 7 lutego 2008 r.
Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
Rozporządzenie szczegółowo określa 12 obszarów zadań, które można zlecać organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 nr 18. Data publikacji: 1 lutego 2008 r. poz. 116
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r.
Warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
Dotyczy refundacji dla przedsiębiorców będących pracodawcami
Zmiana wchodzi w życie 1 lutego 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2007 nr 242, poz. 1776 Data publikacji: 27 grudnia 2007 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2007 r.
Zakłady aktywności zawodowej.
Rozporządzenie określa:
  1. szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej;

  2. czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  3. sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 11.01.2008r.

Dziennik Ustaw rocznik 2007 Nr 245, poz. 1806 Data publikacji: 28 grudnia 2007 r.
Rada Ministrów, rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r.
Uchylenie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. uchyla rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 118)


Dziennik Ustaw rocznik 2007 Nr 245, poz. 1810 Data publikacji: 28 grudnia 2007 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r.
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Dotyczy szczegółowych zasad tworzenia funduszy dla zakładów pracy chronionej w tym w ramach zasady de minimis
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2007 Nr 245, poz. 1822 Data publikacji: 28 grudnia 2007 r.
Sejm, ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r.
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niepełnosprawnych na poziomie do 25%
Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2007 nr 250, poz. 1875 Data publikacji: 31 grudnia 2007 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r.
Wykonywanie badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15.01.2008 r.


Dziennik Ustaw rocznik 2008 nr 3, poz. 15 Data publikacji: 9 stycznia 2008 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2008 r.
Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Reguluje:
  • zmianę zasad przyznawania dotacji, warunków, dokumentów, które należy dołączyć

  • zasady nieprzyznawania dotacji
Uwaga na zapisy o pomocy publicznej
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 24 stycznia 2008 r.
Wykaz zmian ustaw, rozporzadzeń dotyczących tematyki związanej z osobami niepełnosprawnymi.
« powrót