Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 23 września 2020 r.

Nowości

Dodano: 2020-06-10 Autor:

 

NABÓR 2020 – BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA

 

            W tym roku po raz pierwszy nabór do branżowych szkół II stopnia w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich branżowych szkół II stopnia w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.

 

 

Lista branżowych szkół II stopnia uczestniczących
w systemie NABÓR 2020 r.

 

lp.

nazwa szkoły/zespołu

adres

telefon

  1.  

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1
w Zespole Szkół  i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48) 68 451 38 88

  1.  

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 


 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ SZKÓŁ I WYPEŁNIJ WNIOSEK

           (kliknij na baner poniżej)

 

 

 

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas
I publicznych szkół policealnych

i publicznych branżowych szkół II stopnia.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.

do 30 lipca 2020 r.[1]

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4 sierpnia 2020 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

5

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. 

 

6

Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem [2]

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r.

9

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dnia od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


 


[1] Dotyczy szkół, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art.135 ust.7 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.) lub sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 w/w ustawy. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu oraz może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, nie później niż do 30 lipca 2020 r.

[2] W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. 


 

 

« powrót